Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Форум » НОГАЙЦЫ » Анапи (Ногай аттын маьнеси)
Анапи
тоньюкуккДата: Пятница, 22 Мая 2015, 18:50 | Сообщение # 1
Группа: Администратор
Сообщений: 641
Награды: 6
Репутация: 110
Статус: Offline
За сообщения на форуме:
За 1 сообщение За 10 Сообщений За 100 Сообщений За 500 Сообщений
Анапи.

Мен бу макалада, Маяковский шаьир язган соьзин  баскалаганлай, «кайтабастан саьавлесин яйнаткым келеди айбатлыдан йогары АНАПИ деген соьзди!» Ногайлар бурынгыдан алып оьзинин улларына сондай ат суьедилер атамага.Кайдан шыккан эм маьнеси ол соьздин не экенин сизге оьзимнин ойларымды еткергим
келеди:     Бас деп язайым кайдан бу меним  унавым шыккан: бир куьн (совет заманында)олтырган эдик аска шакырылып, сонда арамыста бирев сорады бизден мунавдай
сорав: «Ногайлар шаьпиме, анапиме?». Эгер «шаьпи» деп тавлылардын шафиит мазгабын
атаган болса, «анапи» деп ногайлардын ханафи мазгабын атагандыр деп ойладым
сонъыннан. Сол заман биревде явап бермеди, ол заман биз ондай соьзлер билмейтаган
эдик.

Сол заманнан алып мени мынавдай ойлар коймайды:1.Неге ногайлар айырып ханафи мазгабын алганлар? 2.Кимге айтатаган болган
ханифы деп (неге десе библияда сондай соьз бар)? 3.Ханифы, Ханафи, Анапи бир
соьзбе яде баска-баскама?

Сондай соравларга явап табаяк уьшин мен  басладым  тешкеруьв (исследование) энъ басыннан: кайдан шыккан христиан эммусылман динлер. Бу йолда коьп белгисиз соравлар, оларга яваплар бермеге бек
авыр, неге десе ол явапларды бирев каьр этип ясыргандай. Болсада коьп зат
ашылды магада. Мен билдим: Иса-пайхамар тувганнан юз йыл алдын Мисирде биревлер
йыйнаган болыпты экен Александрия шахарда греклардын аьлимлилик суьерлерин (аьлимлилик –
мудрость),  джугутлар (евреи) эм Александриядын оьзинин аьлимлерин, сол заманнан
алдын джугутлар язып бередилер озинин Тора деген китабын (орысшыга ол соьз
авдарылады «тора» - «закон», бизим туьрк халктын тоьре - закон деген соьзге усайды). Сол Торады христианлар Библиядын Эски анъы (Ветхий
завет) деп атадылар:   СЕПТУАГИНТА Наследник египетского трона Птолемей II (Филадельф)(приблизительно 300 г. до н. э.) сохранил к своим поданным–евреям то
дружественное отношение, которое имело место при первом Птолемее и отличало его
царствование. Он был большим другом книг, и огромная его библиотека состояла из
сотен и тысяч томов всех творческих писателей древних времен.
По предложению его библиотекарей Птолемей II начал переговоры с евреямио греческом переводе книг святой Библии. Первосвященник Элеазар, стоявший тогда
во главе еврейского государства на Святой Земле, прислал царю семьдесят  крупнейших еврейских ученых, знавших хорошо
греческий язык. Они знали смысл и трактовку всех библейских текстов по писаной
и устной традиции.
Рассказывают, что царь Птолемей отделил всех мудрецов одного отдругого. Их поместили в разных комнатах так, чтобы они не могли общаться между
собою. И все же переводы, сделанные каждым из них самостоятельно, совпали во
всех мелочах, даже в наиболее сложных местах Библии, потому что они все были
людьми, вдохновленными пророческой мудростью (семьдесят по латыни септу поэтому
перевод называется септуагинта).
http://chassidus.ru/library/history/our_people/144.htm     Мине сол ерде уйкен авыс (обмен) болдыКуьнтуварман Куьнбатардын арасында илмилик эм дин билимлик тармакларында. Куьнтувардын
Алласы (биревгеде коьринмеген белгисиз кайдай экен) йолыкты куьнбатардын аьдем
кимик келбетли коьп Аллалы дуныяга карауна. Сол йолыгыстан шыкты буьгинги
христианлык.     Соннан сонъ янъы христиан болганаьдемлерди сол заманда Румда болган аькимлери коймайтаган
болган, оларды беккуьшли кувып турганлар, тек оларды оьлтирседе, эзгелеседе биринши христианлар
оьзинин илми окувын коймаганлар, кайтара коьбее бергенлер. Акырысы 312 йылында
Иса-пайхамар тувганнан сонъ Уллы Константин Румнын эл басы христианларга
кувувдын орнына шешуьв берди. Шешуьв тувыл оькиметке аьким этип,  акшалы, йылы ерлерге олтыртаяк болды олардын
энъ уьйкенлерин. Тек сондай ерлерге салаяк уьшин христианлар оьзинин ишиннен
сайлап алув керек эдилер оьзлерине агалар. Сол заманда белгили болды
христианлардын эки туьрли экенлери: баьр затларыда бирдей болсада, туьрлиси бир
соьзде бир аьрип (буква) болган экен, ол соьз греклардын созинде HOMOOSION – HOMOUOSION бирисинин маьнеси:АЛЛАМАН БИР, экинши соьздин маьнеси - АЛЛАГА УСАС (подобен). Бул соьзлер Иса-пайхамардын
акында. Олардын (христианлардын) яртысы Иса-пайхамарды Аллага санайтаган болган
(православныйлар эм католиклар), оьзгелери Алладын элшисине санаганлар (буларды
ариане деп атадылар, неге десе олардын энъ уьйкен агаларынын аты Арий
Александриядыкы болган). Сол эки агым Румда куьрескенлер. Бас деп
православныйлар енъгенлер, сонъ арианлар такка ювык болганлар. Ызында 5-6-шы
юзйыллыкта арианлар енъилип Румнан кувылганлар. Оларды кувып йогэтеек уьшин энъ
уйкен баба этип Несторий деген епископты салдылар. Тек ол арианларды кувып
оьзиде ереске кирди эм оьзиде кувылды. Оларды кайда кетип тыгылганын биз
билмеге боламыс мусылманлардын язганларыннан:

Варака, двоюродный брат Хадиджи,ханиф-богоискатель, продолжал жить с ними на правах члена семьи, никому не
мешая и ни во что не вмешиваясь, он был целиком поглощен своими религиозными
заботами и проблемами. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Islam/panova/06.php     Когда он рассказал ей о своей первойвстрече с архангелом Джабраилом, онаотправилась к своему двоюродному брату Вараку ибнНауфалу, который исповедовал христианство. Он был образованным человеком, читал
Тору и Евангелие. Варака увидел в происшедшем с Мухаммадом знак свыше. Он
сказал Хадидже, что вероятно, на Мухаммада снизошел тот же Святой Дух, что
на Мусу и Ису, и, возможно ему предстоит важнаямиссия. http://imya.com/name/15468Абу Талиб и двоюродный братХадиджи Варака ибн Навфаль прочли совместно проповедь бракосочетания. Затем
дядя  Хадиджи Амр, встав, произнес такие слова:«О племя Курайш! Станьтесвидетелями того, как я совершил акт бракосочетания Хадиджи бинти Хувайлид и Мухаммада
ибн Абдуллаха». http://muhammad-mustafa.ru/?p=3590Когда Мухаммад заснул, Хадиджаотправилась к своему двоюродному брату Вараке ибн Науфалу. Он принял
христианство и стал монахом. Знал древнееврейский, читал Тору и Евангелие и
выписывал оттуда то, что Аллаху было угодно.Узнав в чем дело, Варакасказал:
- Хадиджа, если то, что ты мне говоришь – правда, то на него снизошел тот же
Святой Дух, что на Мусу и Ису, и, воистину, он пророк этой общины. http://www.religia.kz/2009-01....49.htmlВскоре к обсуждению происшествияна горе Хира привлекли и Вараку, двоюродного брата Хадиджи.Варака, трудившийся в это времянад переводом Пятикнижия Моисеева на арабский язык, высказал убеждение, что на
Мухаммеда снизошел тот самый Номос, который некогда являлся пророку Моисею, —
некоторая духовная ипостась единого Бога, нечто вроде Святого Духа
христианского вероучения.Хадиджа и Варака приободрилиМухаммеда, но полностью его не убедили, и беспокойство продолжало владеть им. ПановаВ., Бахтин Ю. Жизнь Мухаммеда http://www.textfighter.org/teology....eda.phpЧтобы совсем развеятьбеспокойство мужа, она предложила Мухаммаду пойти к Вараке.― Послушай, что скажет тебе сынмоего дяди, – говорила она, желая успокоить его. Варака, превосходно знавший
Тору и Евангелие, выслушал рассказ Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва
саллям) и восторженно воскликнул:― Свят мой Господь! Ангел,что явился тебе, – это ангел, приносящий пророкам откровения. Тебе суждено быть
пророком этого народа. О, если бы я был здоров и молод, когда народ твой станет
изгонять тебя!
― Неужели они станутизгонять меня? – спросил его Посланник Аллаха (салляллаху алейхи васаллям).― Да, они станут изгонять тебя, –ответил ему Варака. – Каждый, кто приходит с новой религией и призывает к ней,
приобретает себе врагов и претерпевает гонения. И если я доживу до тех дней,
когда ты станешь призывать людей к своей вере, я непременно встану на твою
сторону.Хадидже (радыяллаху ‘анха) Варакадал совет:― Джибриль – это ангел,передающий божественные откровения пророкам. В следующий раз, когда Мухаммад
отправится к месту встречи, ступай вместе с ним! И когда поймешь, что он увидел
его, сними платок. Если тот, кто является Мухаммаду – ангел, он исчезнет!По дороге от дома Вараки Хадиджа(радыяллаху ‘анха) сказала Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям):― Дай мне знать, если тот, коготы видел, явится тебе опять.― Хорошо, – обещалон.Спустя некоторое время ангелявился. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) дал знать об этом
Хадидже (радыяллаху ‘анха). «Подойди, сядь на мое левое колено!» – сказала она
ему. Он сделал, как она велела. «Видишь ли ты его сейчас?» – спросила Хадиджа
(радыяллаху ‘анха). «Да, я вижу его», – отвечал Мухаммад(салляллаху алейхи ва саллям). «Тогда встань и пересядь на мое правое колено!»
– сказала она. Он так и сделал, но ангел не исчезал. Тогда Хадиджа (радыяллаху
‘анха) усадила его перед собой и обняла. Но ангел все стоял перед его глазами.
Тогда Хадиджа (радыяллаху ‘анха), сняв с головы платок, растрепала волосы и
спросила: «Видишь ли ты его сейчас?». Но ангел исчез, Посланник Аллаха
(салляллаху алейхи ва саллям) перестал его видеть. Хадиджа (радыяллаху ‘анха)
улыбнулась и сказала: «Радуйся! Ведь тот, кто явился тебе – не дьявол, а
ангел!»После разговора с Варакой и этогослучая Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) стал чувствовать себя
спокойнее. Но Хадиджа (радыяллаху ‘анха) не остановилась на этом. Отправившись
к Аддасу, рабу Утбы бин Рабиа, она стала расспрашивать его обо всем, что было
ему известно об ангеле, приносящем откровения. «Расскажи мне то, что тебе
известно об ангеле Джибриле!», – попросила она.Аддас был христианином, хорошознающим Тору и Евангелие. Услышав имя Джибриля, он пришел в волнение и
заговорил: «Свят (Чист от недостатков) мой Господь! Развеможно здесь, где все поклоняются идолам, поминать имя Джибриля?!»Волнение Аддаса передалось иХадидже (радыяллаху ‘анха), она сказала: «Если тебе известно о нем что-нибудь,
говори». Аддас рассказал: «Джибриль – самый главный из всех ангелов. Он
приносит вахью (откровения) от Аллаха Его посланникам. Он являлся Мусе и Исе
(алейхумассалям). Но приходит он не ко всем пророкам». Тогда сердце Хадиджи
(радыяллаху ‘анха) успокоилось. Она поняла, что беспокоиться не о чем. Ей
осталось лишь воздать Всевышнему хвалу, что Последний пророк, наконец, явился,
и радоваться тому, что она является его женой. http://islam-today.ru/zhenshh....l_islamкак говорит Ибн Хишам. «Он, войдяк Хадидже, стал говорить: “Закутай меня, закутай меня!”. Она закутала, и он
спросил: “Хадиджа, что со мной?” И она сообщила, что с ним было. И он сказал:
“Я боюсь за себя”. Она же ответила: “Нет, нет, благовествуй, ибо я клянусь
Аллахом, Аллах не обидит тебя никогда, ведь ты был милостив к родственникам,
правдив в речах, помогаешь бедным, щедр к гостям, поддерживаешь тех, кого
постигло бедствие”. Затем Хадиджа отвела его к Вараке ибн Навфалю. Он доводился
Хадидже двоюродным братом со стороны отца. Варака был христианином и умел
писать по-арабски. Он даже некогда переписывал по-арабски из Евангелия по воле
Божьей, а теперь был уже стар и лишен зрения. Хадиджа сказала: “О, сын моего
дяди, послушай своего племянника”. Варака спросил: “Племянник, что ты видел?” И
Пророк сообщил ему о том, что видел.И Варака сказал: “Это — ангел,который был ниспослан Моисею. О, как хотел бы я стать молодым и дожить до
времени, когда народ твой отвергнет тебя!”Посланник Божий спросил: “Ониотвергнут меня?”Варака сказал: “Явившемуся с тем,с чем пришел ты, всегда отвечают враждою. Когда бы я дожил до того дня, то
оказал бы тебе всяческую помощь”.Вскоре, однако, Варака скончался,и откровение прервалось на некоторое время, ибо печаль пророка была столь
велика, что, как дошло до нас, он неоднократно порывался броситься вниз с
высоких гор. Но каждый раз, когда он взбирался на вершину горы, чтобы спрыгнуть
с нее, перед ним представал ангел Джабраил и говорил: “О Мухаммад! Подлинно, ты
— истинный Посланник Аллаха!” И он от сего успокаивался и возвращался домой.
Ибн Хишам. А потом она повела его кдвоюродному брату, Вараке бин Науфалю (у Ибн Хишама говорится, что она сама
пошла к Вараке, а потом Варака пришёл к Мухаммаду, когда тот ходил вокруг
Каабы), который принял Христианство, знал древнееврейскую письменность и
пользовался ею, слушал последователей Торы и Библии и был слепым
стариком. https://ru.wikipedia.org/wiki....A%D0%B5     Он (Варака) как и Мухаммед, был ханифом,только - в отличие от своего зятя – весьма образованным, знавшим множество
языков и прекрасно разбирающимся во всех религиях….     … проживавшего с ним брата жены ВаракуМухаммед обращать не стал. Варака к этому времени близко сошёлся с арианами,
одной из христианских сект, которые, хотя и были давно осуждены, но продолжали
существовать. Мухаммед считал Вараку, как христианина тем же «Человеком Книги»
и не видел смысла в обращении того, кто молится тому же главному Богу, хотя и
немного по-другому. (Попов А. «Полная история ислама и арабских завоеваний»).

Сонымынан коьремис Мухаммед-пайхамардын(сас) янында ханифлар болганлар, эм Мухаммед(сас) оьзиде ханиф болыпты экен, тек окып-язып билмеген. Экиншиси, олар
(ханифлар) христиан-арианларга саналатаган болган, мусылманларда солай
болганлар, неге десе динлери бир болыпты экен.. Аьлиде мусылманлар ханиф динди
Ибрагим-пайхамардын динине санайдылар… Мухаммед-пайхамар (сас) куранда бир неше
кайт-кайта айтып турады, христианлар эм джугутлер (язувдын аьдемлери)
мусылманларман бир динде, бир Аллага ынанадылар деп айтып бир демейтаган эди.
Христианлар дегенде ол арианлар-ханифларды айтатаган болган…

Энди тергеп карайык кайдан шыккан  ханафи-мазгаб:       Настоящее имя Имама Аъзама АбуХанифа – Нуман бин Сабит, да будет доволен им Аллаху Тааля. Деда его также
звали Нуман. Он первый из 4-х главных Имамов Приверженцев Сунны. Слово «Имам»
здесь обозначает «учёный высшей категории». Великий Имам Абу Ханифа является
опорой религии Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.
Выходец из Персии. Его дед принял Ислам. Родился Имам в 80-ом году Хиджры в
городе Куфе. Ему довелось видеться и брать уроки у Сподвижников Анаса бин
Малика, Абдуллаха бин Абу Авфа, Сахла бин Саада Саида и Абул Фадла Амира бин
Васила, да будет доволен ими Аллаху Тааля. Знания по фикху получил от Хаммада бин
Сулаймана, да будет милостив к нему Аллаху Тааля. Общался со всеми известными
представителями поколения Табиунов. В том числе со знаменитым Имамом Джафаром
Садыком. Знал очень большое количество Хадисов. Он покорял всех своим умом,
проницательностью, огромным талантом в области религиозных знаний. В знаниях по
фикху Имам Аьзам достиг невероятных высот. Все его современники в один голос
утверждали его первенство в этой области. За короткое время, он стал известен
всему Исламскому миру.    Имам Шафии  говорил о нём: «В знаниях по фикху все мусульмане – дети Абу Ханифа». «… Врелигиозных науках мусульмане являются детьми Иракских учёных. Иракские учёные
– ученики учёных Куфа. Учёные Куфа – ученики Имама Абу Ханифа». Вмазхабе Ханифа разрешены 500 000 тысяч вопросов! На все эти вопросы  даны ясные ответы в соответствии с Кораном и Сунной! В книге «Муснад» Абу БакрАхмад Харизми пишет: "Найдя соответствующий ответ на поставленный вопрос в
Коране и Сунне, он выносил своё решение на обсуждение учёных. И только получив
общее согласие с его выводами, давал фетву.http://www.islam-love.ru/lishnosti/28-uchenye/293-abu-xanifa       Мындада биз коьремис, Нуман бин Сабит,араб миллет болмай, келген куьнтувар беттен, оьзине баска ат алган Абу Ханифа
(ханифлардын атасы) деген атты маьнесин билмей алганйоктыр деп ойлайман...      Баска яктан караса, Румга оннан алдынкелген коьшпели халклар (готлар, гуннлар, вандаллар, аланлар) барисиде
ариан-ханиф динге кирген болганлар. Сога коьре, мен ойлайман, мундай коьп раслар
бирден болмайды, олардын бир басланган ери болган, эм ол ер куьнтуварда болув
керек. Бу соьздинде (АНАПИ), мага коьре, эки тамырдан курылган деп ойлайман: «АН-АНЪ»
- билим, акыллылык, «АП» - аьперуьв, аькелуьв; АНАПИ=ХАНАФИ=ХАНИФ – янъы акыллылык
аькелетаган аьдемлер деген маьнеси болган. А янъы анъ саьавлесин яйып куьндей болып келетаган болган КУЬНТУВАРДАН!

Добавлено (22 Мая 2015, 18:37)
---------------------------------------------
Ханифи́зм (араб. حنيفية‎‎ — ханифийя‎) — одна из форм религиозного монотеизма, возникшая в доисламской Аравии. Ханифизм испытал влияние как иудаизма, так и христианства. Последователей ханифизма называют ханифами. В Коране ханифом назван пророк Ибрахим[1]. В мединских сурах ханиф является синонимом термина муслим (мусульманин). Согласно исламской догматике, пророк Мухаммед возродил истинный монотеизм пророка Ибрахима (Авраама)[2].

Ханифы — благочестивые люди исповедовавшие правильное единобожие, проповедовавшие аскетизм и соблюдавшие ритуальную чистоту. Они не принимали целиком ни христианства, ни иудаизма и призывали к упразднению племенных идолов и стремились создать относительно простую и доступную для Аравии религиозную систему. Неопределенный монотеизм ханифов оказал значительное влияние на ранний ислам[3]. Среди активных ханифов были Мухаммед, Мусайлима (умер в 633) и др[2].

С VIII—IX вв. в мусульманской литературе мусульман стали обозначать словом «ханиф», а ислам — «ханифской религией». Термином ханиф часто называли себя суфии. Христианские арабские авторы так же называли мусульман ханифами[2].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E0%ED%E8%F4%E8%E7%EC

Ханиф (арабское) Истинный. ХАНИФ, ХАНИППрямодушный. 
Любящий правду, истину. Антрополексема. http://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names/10439/ХАНИФ
Ариа́нство — направление в христианстве, существовавшее в IV—VI веках н. э., утверждавшее сотворённую природу Бога-Сына. Получило название по имени его основоположника — александрийского священника Ария (др.-греч. Ἄρειος, ум. в 336).

Арианство возникло и, первоначально распространившись в восточных провинциях поздней Римской империи, стало государственной версией христианства при преемниках Константина и до окончания правления Валента II и, затем, государственной религией германских государств вплоть до VI века.

В раннем Средневековье многие христианские теологи были склонны относить к одной из ветвей арианства ислам.

Источник Википедия, Арианство

Добавлено (22 Мая 2015, 18:50)
---------------------------------------------
Мундай хабарды билгеннен сонъ бизим ногай анапилер айтпага боладылар ким бу дунияда шынты таза иманда эм ким адасып сасып кеткен баска якларга...

Сообщение отредактировал тоньюкукк - Среда, 29 Октября 2014, 22:46
 
Форум » Форум » НОГАЙЦЫ » Анапи (Ногай аттын маьнеси)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: