Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Форум » НОГАЙЦЫ » Бизим ятлав язып баславларымыз. (Наши поэтические начинания) (Калай язув керек ятлавларды. Ногай ятлав аьдетлери)
Бизим ятлав язып баславларымыз. (Наши поэтические начинания)
тоньюкуккДата: Суббота, 27 Июня 2015, 23:15 | Сообщение # 1
Группа: Администратор
Сообщений: 641
Награды: 6
Репутация: 110
Статус: Offline
За сообщения на форуме:
За 1 сообщение За 10 Сообщений За 100 Сообщений За 500 Сообщений
БАСЛАВЫМ

...Бир ятлавдан мине шувмакты алып караягынъыз:

Кырга шыгып бараман,
Торгай тукым шырлайды,
Данъыл толган аслыкка,
Карап коьзинъ тоймайды...

...Ал эндигиси муна сыдыраларда кайдай ой барды? Ол ойды сыдыраларга тизип кыйналмай, кара соьз бен йыйма этип язбага болмайым? Элбетте, болады. Ойы - торгайлардын шырлаганларын эситер уьшин кырга шыкпага керек экен. Аьруьв, солайда болсынтагы, тек сол сыдыраларда ятлав дегеннинъ бир ярасык уьлгисин коьремизбе? Уьлги тувыл уйкас-зат та йок. "Шырлайды" эм "тоймайды" деген соьзлер мен рифмаланган йыймалар. Ондай сыдыраларды ким де айтпага болаяк.
"Мине деп язбага керек экен, оннан артык не керек. Баспаландыма баспаланды, бек аьруьв", - деп яхшы язувдын "ясыртынын" излемегенлер эне сол оьлшемде ятлав язып оьспей калдылар. Эне сондай ятлавларга карап менде коьпке дейим дув саскын болып юрдим. Оннан эсимди йыйып алып тагы да бурынъы йырларга коьз салдым. Олар ман бизим газетте окында шыгатаган ятлавлардынъ аралары атлы ман яявдай эди. Суьюв акында, кыздынъ ярасыклыгы акында сол эллинши йылларда газетте баспаланган бир ятлавда булай деп айтылады:

... Шашынъ сенинъ уьрпейип,
Белинъ увыс болады.
Сенген сага юрегим,
Куванышка толады...

А бизим бурынъы "Элтаргын" деген йырымызда Акюнис кыз Карт Кожакка булай айтады:

... Кара ерге кар явар,
Карды коьрде этим коьр,
Кар уьстине кан тамар,
Канды коьрде бетим коьр...

Ал, окувшы, аьруьв этип тешкерип эс этип карашынъыз эки шувмакка да. Сонъында айтылынган шувмак оьмирде эсинънен кетеек тувыл. Оьмирлик йыр, деп эне сондайга айтылады. Ондай йырдынъ бир сыдырасына бир маьнет тувыл, бир мал берсенъ де коьп тувыл! Биринши ятлав муннан отыз йыл алдын язылган, а экинши йыр енъ кеминде мунадан уьш юз йыл артта язылынган. Шувмакта ятлавды шынты ятлав этетаган баьри шеберлик те, зегенлик те, оьнерлик те бар.
С. Капаев "Язувдынъ сыры барма..." (макаладынъ узиги) 1995.


Сообщение отредактировал тоньюкукк - Воскресенье, 28 Июня 2015, 00:38
 
Форум » Форум » НОГАЙЦЫ » Бизим ятлав язып баславларымыз. (Наши поэтические начинания) (Калай язув керек ятлавларды. Ногай ятлав аьдетлери)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: