Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Форум » НОГАЙЦЫ » Кыпшак деген соьз казакларман ногайларды бирлестирмеге болад (Кыпшак деген соьдинъ маьнеси)
Кыпшак деген соьз казакларман ногайларды бирлестирмеге болад
тоньюкуккДата: Понедельник, 25 Декабря 2017, 23:20 | Сообщение # 1
Группа: Администратор
Сообщений: 641
Награды: 6
Репутация: 110
Статус: Offline
За сообщения на форуме:
За 1 сообщение За 10 Сообщений За 100 Сообщений За 500 Сообщений
Туьрклердинъ бай тарихи белгилейди коьп мысаллар, олардын халклары боьлинген, бир бирисимен согысып, яде косылган, баьрисине де келисетаган бир атларын тавып. Сондай бир баьрисин йыйнайтаган соьз табылса, халкларды йыймага бек тыныш болар эди. Бизим халкларга, мен билип "кыпшак" яде "кипчак", (соьлевге коьре) деген соьз келисер эди. Бу данклы ат тек казакпынан ногайлар тувыл, татар, башкорт, кыргыз, узбек эм тагада коьп халкларды аьвелги заманларда Дешти-Кыпшакка эм Алтын Ордада болганларды, ол Алтын Орда бузылган сонъ, баьриси халклар Уллы Ногай деген ногайлардынъ оькиметине киргенлер, тек бу сорав бек эрисли, баьрисине де ярамайды бу атак ("ногай"-"ногайлы"), сога коьре биз бу эрисуьвди калдырайык деп ойлайман билимли аьдемлерге - тарихшыларга эм этнографларга. Неге десе айлак кыска заман шыгады бу бирлесуьвде: Эдигединъ заманыннан (1396-1419) Керей эм Жаныбек казак ханлардынъ коьшуьвине дейим (1459-1468), Сол эки арада, 60 йылга ювык (1399-1459), ногайлар сав шоьлде гегемон халк болган, биринши 1399 йыл - Ворскладагы согыс, сол заман ногайлардынъ мадары айындырыклай яркырады, экинши 1459 йыл Абул-Хайр-ханнынъ улусынынъ, оьз-оьзин "ногайлы" деген болган болса ярайды, бир кесек халкы казак шыгып кеткен йыл. Сол казаклар оьз оьзлерине казак деп ат такканлар бизим туьрк аьдетине себеп. Сол эки ара заман айлак кишкей вакыт болган болса ярайды "ногай-ногайлы" деген ат беркитилгендей бу Дешти-Кыпшактын халкларында, сога коьре, мен ойлайман, бизге заманман тергеленген эски "кыпшак" яде "кипчак" деген соьзге кайтув керек болар. Мен билип, кыпшаклар Кыргызстанда коьп (70%-дейим халктын эсабыннан), Узбекстанда, Татарстанда, Башкортстанда, Крымда. Тек куры кыпшак тайпалар тувыл, ама баьр Дешти-Кыпшактынъ яшавшыларыда. Сол оькиметлер эм автономиялар бирлеспеге боладылар амал болса.
Энди "кыпшак" деген соьздинъ этимологиясыннан тура бир эки-уьш соьз айтайым. Коьп бар сол соьздинъ этимологиялары, мысалга мен окыгам Голубовский деген автор сол соьзди "кывчак" деген бурынгы туьрк соьзиннен "хайырсыз" манесин шыгарады. Ама авторлардын кобиси эс бермейдилер половец-кыпшакларда аьлде бир атлары болганга - "куман" деген соьзге. Куман деген соьз эки соьзден ясалган: "ку" яде "кув" деген туьрк соьз - лебедь (орысша) эм "ман" деген персиян соьз - подобный (орысша). Сол айтувыман халк оьзи яде янындагы конъыс халклар бир зат уьшин оларды кув-ман (подобные лебедям) деп атаган. Меним ойымды сорасанъыс, олар оьзлерин кувларга усаткысы келгенлер эм сол кувлардай болып ыспайы яшагысы келген, - биревдиде алдатпай, оьзининъ косагыман баскаларга карамай оьлгишей яшаган эм солай тагада коьп затлар. Элбетте биз ойламага боламыс тек туьрк-персиян (ку-ман) соьз болмаган, оьзининъ таза туьрк соьзиде болган дыр: "кув усас" деген соьз болув керек. Эм сол соьз коьп заман озган сонъ туьрленген эм бу куьнги кебине келген: кув-усас = кув-усак = кувсак = кувшак = кывшак = кыпшак-кипчак. Ызын айтсак, куман эм кыпшак деген соьзлердинъ манелери бир болады: "кувларга усаган халк" деген затты манелейди.
Ама согыс заманларда яде шабылларда коьп яманлыкларда, биревди оьлтирип, биревдин хатынын яде айттырылган кызын есирге алган болса, асыллыкты сакламага болмайтаган болган. Ол заманда кайдай табиятка айланган кувга усаган халк? Меним ойымман сондай заманда бурын заманлардан келген мынавдай табият болган: бир кесек заманга асыл кув оьзининъ асыллыгын калдырып кыр казга айланатаган болган, сол вакытта каздай болып ога шешуьв берилетаган болган узак мажаларга дейим: муьлк тартып алмага, оьлтирмеге согыста яде бирев кан тоьккен болса канлы аьдетин этпеге эгер керек болган болса, яде акша табаяк уьшин кара яман куллыклар этпеге эм сондай тагыда. Сол вакыт озып кутылганнан сонъ, мойнындагы борышлардан босап, сол аьдемлер кайтып асыл яшавына келетаган болган. Мен ойлайман бу асылсыз заманда туьрк аьдем оьзин "казак" деп атаган. Сол соьздинъ биринши кесеги бизге ашык коьрсетеди "каз" деген соьзбинен онын маьнесин, тек экинши соьздинъ кесеги "ак", - якшы туьсиндирмейди, неге десе каз-ак деп айтылмайды, ак-каз болув керек, казыдынъ туьсин яде аклыгын маьнелесек. Ама биз билемис, бу каз каз тувыл, ол кув, бир вакытка каз болган эмете биз билемис кувга "аккув" депте айтылады, сога коре элбетте бизге баламага болады ол соьз бас бетинде "каз-аккув" деп аталган болган, сонъыннан кыскартылган "каз-ак" деген соьзге шейим. Бу меним балавым ыспатланады орыслардын фолклорымынан: мысалга, орыслардынъ халк "Гуси-лебеди" деген эртегесинде, онынъ аты соьзге дейим туьрк тилине авдарылады "каз-кув" яде "каз-аккув" деп, сол каз-аккувлар (казак-баскыншылар деп окымага керек) кишкей кедеди урлап аькетедилер есир этип эм аькеледилер баба-Ягадынъ (бабай-Ага деп окымага боламыс) уьйине http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/skazki-dlja-detei/skazki-dlja-detei-3-4-5-let/skazka-gusi-lebedi.html. Сосы эртегиди язган эртегиши билген "казак" деген соьздинъ маьнесин эм туп-тувра авдарган сол соьзди орыс тилине "гуси-лебеди" деп, ондай куслар дуныяда йок, тек олар бизим туьрк халк аьдетлерде бар бу куьнге дейим. Казаклар оьзлерине сол яртыасыллы соьзди ат этип сайлап алганнан сонъ кыпшак болувын коймадылар (соьздинъ экинши боьлими айтады бизге соны), тек олар оьзине бир кишкей эсик калдырганлар бир аз асылсыз болмага, айтаягым, олар бизге коьре бир аз бос. А биз, ногайлар, тек асыл болув керекпис. Сол табиятымыс бизге коьп яманлыкта аькелген, биз оьтирик айтып болмаймыс тап оьзимистинъ душпанларымыска дейим, душпанлар соныман кулланып уьйкен кыргын салган бизге.
Ызына таман айткым келеди: айлак асылда, айлак асылсызда болув керекпес, тек дурыс акыллы болув керек. Мен сенемен, бу меним кишкей макалам бир аз сама косар бизге дурыс акыллар.

Добавлено (25 Декабря 2017, 23:20)
---------------------------------------------
Кыпшак - слово, которое могло бы объединить ногайцев и казахов

Богатая история тюрков полна фактами, когда их народы то разделялись, враждуя друг с другом, то объединялись под одним именем. История показывает, что чуть ли не самую главную роль в деле объединения народов с близкими языками играет то, какое название они выберут, под которым согласны объединиться два или больше народов. Мне кажется, что таким словом или названием является слово "кыпшак" или "кипчак" в зависимости от произношения. Под этим славным именем могут объединиться не только ногайцы и казахи, но и татары, башкиры, киргизы, узбеки и многие другие народы, которые входили в Дешти-Кыпчак и в Золотую Орду, которая впоследствии была объединена и в государство ногаев - Великую Ногайскую орду, но вопрос этот спорный и пока не всех устраивает это название ("ногай"-"ногайлы"), поэтому, мне кажется, надо оставить этот вопрос специалистам-историкам и этнографам. Ведь слишком короткий промежуток получается у этого объединения: от времени Эдиге (1396-1419) до откочёвки казахских ханов Керея и Джанибека (1459-1468), а гегемония ногайцев продлилась примерно 60 лет (1399-1459) - первая дата 1399 г. - битва на Ворскле, когда мощь ногайцев проявилась особенно ярко, вторая дата 1459 г. это момент откочёвки части улуса Абул-Хаир-хана, в котором, возможно, присутствовал эндоэтноним "ногайлы". Откочевавшая часть народа получила название "казак" по тюркской традиции, которая до сих пор существует у ногайцев ("казак шыгув"). Этот период слишком мал, чтобы такое слово "ногайлы" закрепилось за всеми народами Дешти-Кыпчака, поэтому, я думаю, надо вернуться к старому проверенному временем названию "кыпшак" или "кипчак". По моим данным кипчаков много в Киргизии (до 70% населения страны), в Узбекистане, в Татарстане, в Башкирии, в Крыму. Но не обязательно чтобы все они были из племени кыпчак, важно, что они были из страны Дешти-Кыпчак. Эти все страны и автономии могут объединиться при благоприятных условиях.
Теперь несколько слов об этимологии слова "кыпшак". Существует много вариантов этимологии, например, у Голубовского, я читал, что кыпшак означает "злополучный" (от др. тюрк. "кывчак"). Однако многие авторы упускают из виду, что у половцев-кыпшаков было и второе самоназвание - "куман", вот исходя из этого слова я попытаюсь вывести этимологию слова кыпшак. Куман - слово образованное из двух слов: "ку" или "кув" - лебедь(тюрк.) и "ман" - подобный(перс.). Т. е. народ сам себя или окружающие его народы назвали по каким-то причинам их подобными лебедям. Я предполагаю, что они исходили из благородства этой птицы, и во всём старались подражать ей: никогда не обманывать, образовывать семейные пары верные друг другу до самой смерти и т. д. Естественно предположить, что существовал не только тюрко-персидский вариант этого слова (ку-ман), но и чисто тюркский: "кув-усас", который со временем изменился и приобрёл современный вид: кув-усас = кув-усак = кувсак = кувшак = кывшак = кыпшак-кипчак. Получается, что слово куман и кыпшак равнозначны и означают "народ подобный лебедю".
Но во время войны или набегов, когда, допустим, убивали или угоняли в рабство чью-либо невесту или жену, невозможно было сохранить то благородство, которым гордились предки ногайцев и других народов Дешти-Кыпчака. Я думаю, что в эти моменты срабатывал другой механизм, который был известен с древности: временно лебедь (кув) оставлял своё благородство и становился неблагородным гусём (каз), которому разрешалось в каких-то пределах грабить, убивать в сражениях, мстить, исполняя кровную месть, работать, исполняя самую грязную работу батрака и т. д. Но после этого периода он снова возвращался к своему благородному существованию. Я считаю, что в этот (неблагородный) период тюрок носил имя "казак", первая часть слова нам ясно указывает на это, а вот вторая - не совсем ясно. "Ак" означает "белый", получается "каз-ак" - "гусь белый", любой тюрок вам скажет, что в тюркском языке такое построение слова невозможно: если гусь белый, то должно быть "ак-каз". Но мы знаем, что гусь этот вовсе не гусь, а лебедь, который на время ведёт себя как гусь, также мы знаем, что лебедь в тюркских языках обозначается не только словом "кув", но и словом "аккув", поэтому естественно предположить, что изначально слово "казак" имело форму "каз-аккув", которое редуцировалось до современного "каз-ак". Это моё предположение подтверждается и русским фольклором: например, в русской народной сказке "Гуси-лебеди", название которой дословно переводится на тюркские языки как "каз-кув" или "каз-аккув", маленького мальчика крадут гуси-лебеди (читай казаки-разбойники в набеге захватывают ясырь) и везут к бабе-Яге (читай бабай- Ага) http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/skazki-dlja-detei/skazki-dlja-detei-3-4-5-let/skazka-gusi-lebedi.html. Конечно русский сказочник знал смысл слова "казак", которые и занимались набегами и дословно перевёл его на  русский язык как "гуси-лебеди" - птиц, которых в природе не существует, но они существуют в тюркских традициях, причём и по сей день. Казахи выбрав себе это наполовину благородное название не перестали быть кыпшаками (вторая часть слова говорит об этом), но они могут поступать и неблагородно, т. е. более свободны нравственно, в то время как ногайцы обязаны поступать только благородно, это им принесло в истории много вреда, потому что они не могли обманывать даже своих врагов, чем последние пользовались для их уничтожения.
Подводя итог своему исследованию, я хочу сказать, что не надо быть слишком гордым и слишком неблагородным, а поступать ориентируясь на здравый смысл. Я надеюсь, что и моя небольшая статья прибавит нам всем немного здравого смысла.
автор: тоньюкукк

Добавлено (03 Августа 2018, 00:10)
---------------------------------------------
Тагада бир ыспат таптым Манас деген кыргызлардынъ дестаныннан: олар коз каманларман якын яшайтаган болган: http://iwep.kz/files/attachments/biblioteka/books/Manas.pdf 148-ши бетте.
"Коз каман" деген йырда кыпшаклардан тура айтылады, неге десе кыпшаклар куман депте аталайтаган болган, а коз ол каз деп турган, сол баягы каз-кувлар яде каз-аккувлар

Сообщение отредактировал тоньюкукк - Вторник, 26 Декабря 2017, 14:56
 
Форум » Форум » НОГАЙЦЫ » Кыпшак деген соьз казакларман ногайларды бирлестирмеге болад (Кыпшак деген соьдинъ маьнеси)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: