Главная » Статьи » Тексты Ногайских песен

Айланады япыраклар биювде
Айырылыс келди
Куьзде бизге де,
Юреклер мен
Биз эндиги алыста.
Тек юректинъ
Ярык эси аьли де
Аькетеди бизди
Эски бавларга.
Мен бараман
Тереклердинъ касыннан…
Япыраклары
Туьскен аьли олардынъ.
Олар язда
Экевимизди коьп заман
Япкан эди
Сувларыннан ямгырдынъ.
Теренъинде
Бизим бавдынъ аьдемлер
Япыракларын
Тереклердинъ ягады.
Эм эскен ел
Туьтини мен олардынъ
Бавга бизим
Кайгымызды яяды.
Япыраклар коьрген
Бизим суьйимди,
Олар оны
Ямгырлардан саклаган.
Дуныяда тек
Тек экевимиз калганда –
Аьдемлердинъ
Коьзлериннен ясырган.
Янадылар
Япыраклар кайгылы,
Туьтин яба
Япыраклар уьйимин.
Сол туьтинлер
Тувыл мекен туьтини
Бизим шаксыз
Куьйип кеткен суьйимнинъ

Магомет Кожаев
Категория: Тексты Ногайских песен | Добавил: тоньюкукк (11 Декабря 2016)
Просмотров: 530
Всего комментариев: 0
avatar