Главная » Статьи » Информация

Бас авырув акында. (Про головную боль)
Коьп аьдем арада соьйлеген заманда мага оьзинин бас авырувы акында аьризелерин айтпага суьеди. Солардын коьбисине мен де маскаралап явап бермеге суьемен: "Бас аврып болмайды, неге десе ол суьек эм суьек аврып болмайды". Ушыныман айтсада солай болады. Ногайлар коьп заман аьвел бас аврув кан тамырлардан болатаганын билген, бу соьзге ногайдынъ такпагы ыспат болады: "аврымаган баска явлык байлап" - деп оьтириктен, ишлегиси келмей, басым аврыйды деп олтырган аьдемнен тура айтылады, неге десе ногайлар бас аврув болса, басын явлыкпан сыгып байлап эмлейтаган болганлар. Ол явлыкты мыйыннан артына карап орап, басынын артында байлайтаган болганлар, сол явлык самайындагы эм елкедеги кан тамырларды сыгып, бастын кан кысымын азайтатаган болган. Кан кысымы азайганда бас авырув да азаяды яде таяды таьвесилип. Меним тетем солай эмлейтаган эди бизди, улысынын балларын.
Аьлиги заманда бас аврувдан дарман сатып алып, соны ишип халк уьйренген, тек билмейдилер аьдемлер ол дарманнын яман ягы да бар экенин. Олар юрекке яде кан тамырларга, яде баска затларга тиедилер эм аьдемнин ден савлыгын, тутаслай алганда, азайтадылар.
Мен сизге басынъысты бурынгы дай явлыкпан байланъыс деп акыл бергим келмейди, ама неге олайда болмасын (байламага да болады), мен сизге бергим келеди мынавдай кенъес: бас аврыса, сизде кан кысымы (давление) аврув болмаса, яде баска (Алла сизди сакласын) авыр бас касталар болмаса, ол заман сизинъ елкенъистеги этлеринъисти сувык алган, сол этлердинъ ишиннен оьтетаган кан тамырлар кызарганнан (от воспаления) сискен этлермен сыгылып бастын кан кысымын коьтередилер, тап сол кан тамырдынъ кысымы басты авыртады. http://www.vrach.info/anatom20.htm Оны эмлеек уьшин дарман керекпес, сиз оны (елкеди) якшы куьйде сыласанъыз эм йылытып бир кишкей орасанъыс, коьп заман кетпей (ярым саьаттен) бас авырувынъыз тайып кетер. Эгер таймаса, тагада бир-эки керен сылап карав керек. Сылаганда эт оьзи коьрсетеди аврыйтаган ерин сыгып басканда бир аз аврып. Елкедеги эм самайдагы этлерди эм мый тамырларды (нервы) http://www.medicalj.ru/images/nevrologiya/gbn2.JPG йылытып эмлеек уьшин якшы коьмек коьнигуьвлер (упражнения) бередилер: басты мойын ман айландырсанъыз яде янтайтып, яде энъкейтсенъиз, онынъ этлери эм мый тамырлары ишиннен йылынадылар, сол йылувы оларды оьзин эмлейди. Аьр дайым сол коьнигуьвлерди этсенъиз бирде басынъыс авырмас.
Ол да коьмек (ярдам) бермесе, кан кысымын тергев керек, яде сиз баска авыр касталы болып коймаяк уьшин тергенъиз оьзинъизди поликлиникага барып. Алла сизге ден савлык берсин.
Категория: Информация | Добавил: тоньюкукк (07 Августа 2016)
Просмотров: 501
Всего комментариев: 0
avatar