Главная » Статьи » Ногайские стихи

Ян майданда...
Ян майданда ярык мырад оьледи,
Анъланмаган суьйим кала утылып.
Куьншиликтинъ куьллелери куьледи,
Яманлыктынъ ядырасы атылып.

Ян майданда солдат болып куьреске,
Туьбек этип калемимди алганман.
Яманлык пан согыспага туьбекке,
Куьлле этип – соьзлеримди салганман.

Ян майданда яхшылыктынъ ягы ман,
Аьдемлерди аьруьвликке шакырып,
Ян майданда тазалыктынъ тагы ман,
Юреклерге суьйим сырлар ясырып.

Магомед Кожаев
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (19 Октября 2017)
Просмотров: 398
Всего комментариев: 0
avatar