Главная » Статьи » Ногайские стихи

КАВКАЗЫМ
Кавказым сен, Кавказым,
Тувган-оьскен еримсинъ,
Исси сени коьремен:
Тавынъ, тоьсинъ, тегисинъ,
Ойынъ, кырынъ, тогайынъ,
Коьгемликлер, агашынъ,
Сув, шокырак, коьллеринъ,
Сувларынънынъ ягасын.

Бийик сенинъ тавларынъ,
Савдырайды бавларынъ,
Еринъ—еннет, сувын—бал,
Кешинъ таза, танъынъ ал.
Сувык, таза, куьмистей,
Тав шокырак сувларынъ,
Ой тоьменлеп, кыр шыгып,
Шабадылар йолларынъ.
Толкынласкан денъиздей,
Кырларынъда аслык бар.

Коьп халкынънынъ йырында
Картаймаяк яслык бар.
Аллы-йоьгер, бай оьлен
Йылга, адыр бойларынъ,
Эрте-кешли ак туман
Тав басларынъ, ойларынъ.
Калын кара агашынъ
Карагошкыл-коьк туьсли,
Коьгинъ сенинъ—коьк сисе,
Авынъ—ийис кокыслы.

Элимиздинъ сен, Кавказ,
Мактавлы бир бетисинъ,
Кубыла якта халкымды
Саклап турган шетисинъ.

Кавказым сен, Кавказым,
Сенинъ алал баланъман.
Яв кавыфлык эте калса—
Бас сырада боларман.

Яша, Кавказ, коьп яша,
Яшап, суьйинт коьзлерди.
Сени сыйлап йырларман,
Юректен алып соьзлерди.

#Фазиль_Абдулжалилов(1913-1974)
***
Фазиль Апасович Абдулжалилов Куьмиде, Канглы авылында, тувган. 1920-нша йылда Абдулжалиловлардынъ аьели Эркин-Юрт (Орак) авылына коьшеди, эм бу ерде язувшы оьз оьмирин оьткереди.
Ногай совет адабиятынынъ негизин салувшыларынынъ бириси. Шайирлик, кара соьз, драматургия, публицистика, адабият критикасы эм коьшируьв аьрекетлерин етимисли бардырган. 20-дан артык китаплары ногай эм орыс тиллеринде дуныя коьрген.
"Поэзия Ногая" деген пабликтан алынды.
https://www.facebook.com/nogayci.ru/
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (13 Сентября 2019)
Просмотров: 448
Всего комментариев: 0
avatar