Главная » Статьи » Ногайские стихи

НОГАЙ ХАЛКЫМ
Ногай халкым саны мынан коьп тувыл,
Кишкей халк деп айтадылар баьриде.
Ногайымнынъ озган куьни коьк тувыл,
Кара эди, юрген йолы тар эди.

Шоьллигиммен, ел коьтерген кавмактай,
Яшав оны онда-мында таслаган.
Анасыннан айырылган улактай.
Ызалардан халкым аврып баслаган.

Тек ериннен кетпей узак якларга,
Келеекке ярык юз бен караган.
Дав ман келген кара курттай явларга
Алат алып бир тартынмай караган.

Ногай халкты коьплер ювас коьреди,
Бар аьдемлер куьш пен явды енъеген.
Оьтти тувыл, оьтпек созып береди
Ногай аьдем, ийгиликке сенеген.

https://vk.com/nogayastr?w=wall-129742418_6908
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (28 Сентября 2017)
Просмотров: 1160 | Комментарии: 1
Всего комментариев: 1
avatar
0
1 тоньюкукк • 00:19, 28 Сентября 2017
avatar