Главная » Статьи » Ногайские стихи

Ногай тилде соьйленъиз
Ногай тилде соьйленъиз
Тувган тилди сатканмыз.
Тил байлыгын мутканмыз.
Кыздырамыз орысша,
Соьйлемеймиз ногайша.
Вацап куьпти ашканда,
Тамашага каласынъ.
Ногай привет деп айтканда,
Ашувланып аласынъ.
Куплю, продам деп ногай
Бир - бирине айтады.
Ногай болып тувганын
Ол опсы да мутады.
Булай ойлап карасанъ,
Бир орыс йок арада.
Терениннен ойлансанъ,
Юрек ашый ярадан.
Доьнме болып биткенмиз
Спасибоды кыздырып,
Орыс тилге коьшкенмиз,
Бирерлерде йырдырып....
Оьз тиллерин саклаганга
Коьзинъ кызып карайсынъ..
Буьлген ногай не болар деп,
Ишинъ куьйип ойлайсынъ.
Баллар кайдан билсинлер
Ясы уьйкен уьйретпеге,
Тувган тилде таза соьйлеп,
Коьримди коьрсетпесе..
Заман келди ойланмага эндиги,
Бети ногай, тили орыс ногайлар!!
Кайда сенинъ элинъ, тилинъ, киндигинъ.
Эсти йыйып ойланайык, инсанлар....

Источник: http://Автор белгисиз
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (13 Декабря 2020)
Просмотров: 176
Всего комментариев: 0
avatar